وکیل‌مدافع بابک زنجانی: زیبا حالت منفرد مظلوم‌نمایی می‌کند