آرزوهای آذری جهرمی برای سال ۹۸

 

آرزوهای آذری جهرمی برای سال ۹۸

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرحی برای ایجاد زیرساخت ده ها هزار شغل در سال ۹۸ آماده کردیم، گفت: دفترچه بیمه الکترونیکی مهمترین برنامه دولت الکترونیک در سال آینده خواهد بود.