اردوغان: دیدن رشد ترکیه برای پسمانده‌های جنگ‌های صلیبی دشوار است