تساوی در رویارویی تیم‌های لژیونرهای ایرانی لیگ قطر