به سختی بلند شدن از رختخواب و افزایش ریسک خودکشی

 

به سختی بلند شدن از رختخواب و افزایش ریسک خودکشی

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، دیرپاشدن از رختخواب می‌تواند نشانه یک وضعیت پزشکی باشد و حکایت از افسردگی افراد داشته باشد.