واکنش ظریف پس از اعلام سازوکار مالی اروپا؛ نوش گام اول بسیار باتاخیر؛آماده تعامل سازنده در شرایط برابر هستیم

 

واکنش ظریف پس از اعلام سازوکار مالی اروپا؛ نوش گام اول بسیار باتاخیر؛آماده تعامل سازنده در شرایط برابر هستیم

وزیر امور خارجه نوشت:نوش گام اول بسیار با تاخیر؛ آماده تعامل سازنده در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپا هستیم.